Terms & Conditions

GEBRUIKSVOORWAARDEN  

Vanwege de verschillende mogelijkheden en risico's bij het gebruik van het internet hebben we gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") opgesteld om de gebruikers van onze website en onszelf te beschermen. Bij het gebruik van onze website erkent u de voorwaarden.


Algemene beperkingen op het gebruik

U erkent hierbij:

  • geen deel of delen van de Website van het Bedrijf te verspreiden in enig medium zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
  • zich geen toegang te verschaffen tot inhoud die beschikbaar is gesteld op onze Website via technologieën of middelen die niet door onze Website zelf worden geboden, of een ander middel dat wij nadrukkelijk voor dit doel aanwijzen;
  • geen enkel deel van onze Website of enige inhoud te wijzigen;
  • geen veiligheidsgerelateerde functies van de Website of functies die (i) het gebruiken of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of (ii) beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud die toegankelijk is op de Website, (trachten) te omzeilen, uit te schakelen of op enige andere wijze te beïnvloeden;
  • onze Website niet te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden;
  • geen inhoud van onze Website permanent of tijdelijk te downloaden, te kopiëren, op te slaan of te distribueren.


Auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn wij de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van alle beschikbare Informatie op onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, scripts, afbeeldingen, grafische voorstellingen, foto's, audio- en videobestanden en interactieve functies (hierna: "Inhoud"). Alle Inhoud is eigendom van of in licentie bij ons en wordt beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten van ons of onze licentiegevers. Aanwezige handelsmerken van derden op onze Website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, gelicentieerd, gewijzigd, hergebruikt, toegeëigend, gebruikt of anderszins geëxploiteerd voor openbare of commerciële doeleinden of anderszins zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en voor de Inhoud.

Inbreuk op ons auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten, waaronder de rechten van derden, kan leiden tot het starten van civiele of strafrechtelijke procedures tegen u.


Aansprakelijkheid

Wij verschaffen u zo actueel, correct en duidelijk mogelijke informatie. Niettemin kunnen onopzettelijke fouten in de informatie voorkomen. Wij wijzen in het bijzonder elke verantwoordelijkheid af voor typefouten en voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie op onze Website.

De op onze Website beschikbaar gestelde informatie en gegevens kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De op onze Website beschikbaar gestelde diensten, informatie en gegevens worden ""als zodanig"" verstrekt, zonder enige vorm van garantie.

Daar waar koppelingen of verwijzingen naar Websites van derden zijn opgenomen op onze Website, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie, mededelingen of materialen die beschikbaar zijn op dergelijke gekoppelde Websites, of via links op een gekoppelde Website. Wij verklaren dat wij het niet noodzakelijk eens zijn met de inhoud en/of meningen van een derde partij op een gekoppelde Website staan.

Door gebruik te maken van onze Website aanvaardt u alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze Website, met inbegrip van enig risico van schade aan uw computer, software of gegevens door een virus, software of andere bestanden die kunnen worden overgedragen of geactiveerd via onze Website of door deze te openen.

Het Bedrijf zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtmatig gebruik van de Website van het Bedrijf noch voor enige schending van de rechten van derden.

Met uitzondering van de schade die het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsprocessen of inbreuk op software of elektronische gegevens, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Website van het Bedrijf.


Persoonlijke gegevens

Op persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens is de door het Bedrijf gehanteerde richtlijn voor gegevensbescherming toepassing.

Diversen

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 ©2016 Spectrum Brands, Inc.